Hieronder vind je de deelnamereglementen voor de diverse Shopping Awards. Door op een award te klikken klapt het deelnamereglement voor de desbetreffende Shopping Award Publieksprijs/Shopping Award Vakprijs uit.

Deelnamereglementen

SHOPPING AWARDS PUBLIEKSPRIJZEN
1. DOEL EN ORGANISATIE
1. Stichting Shopping Awards, Postbus 276, 3440 AG Woerden (hierna: de organisatie), organiseert de Shopping Awards.
2. BBP Media, Beneluxlaan 2C, 3446 GR Woerden (hierna: de organisator), is namens de organisatie belast met het organiseren van de Shopping Awards.
3. De Shopping Awards worden uitgereikt aan digital commercebedrijven die volgens het publiek, dan wel vakgenoten, als beste worden beoordeeld in hun vakgebied, dan wel categorie. Met de uitreiking van de Shopping Awards beoogt de Stichting Shopping Awards een positieve bijdrage te leveren aan digital commerce in Nederland.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Degene die deelneemt aan de Shopping Awards is gebonden aan de bepalingen van dit deelnamereglement.
2. Het staat de organisatie vrij het deelnamereglement aan te passen.
3. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.shoppingawards.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de organisatie.

3. TOELATINGSEISEN
1. Deelname aan de Shopping Awards staat open voor Nederlandse rechtspersonen, waarvan de inzending voldoet aan de inschrijfcriteria en de toelatingseisen.
2. De toelatingseisen zijn:
• De rechtspersoon is een onderneming waarvan minimaal één van de verkoopkanalen online verkoop is (online verkoop, of online verkoop in store, of via een app).
• Deze onderneming bestaat als afzonderlijke, financieel zelfstandige, juridische entiteit.
• Deze onderneming neemt deel aan de Shopping Awards onder één ingeschreven bedrijfs- of handelsnaam en/of onder één URL of app.
• Deze onderneming verkoopt producten of diensten aan consumenten (B2C) en/of bedrijven (B2B) op de Nederlandse markt.
3. In geval van verkoop of dienstverlening door een internationaal opererende onderneming is enkel de op de Nederlandse markt gerealiseerde omzet bepalend.
4. Een intermediaire onderneming die producten of diensten van derden verkoopt of daarbij bemiddeld, wordt beoordeeld op de door hen gerealiseerde of bemiddelde totale omzet. Het deel van de omzet dat hierbij dient te worden afgedragen aan de derde partij(en)is niet van belang.

4. INSCHRIJFCRITERIA
1. Ondernemingen kunnen zich voor de Shopping Awards inschrijven voor maximaal één categorie.
2. Ondernemingen kunnen zich alleen inschrijven voor een categorie waarin zij in de perceptie van het publiek expliciet en herkenbaar (mede) actief zijn.
3. De organisatie behoudt zich het recht te beoordelen en inschrijving te weigeren indien de betreffende onderneming naar het oordeel van de organisatie onvoldoende actief is in de aangevraagde categorie.
4. Er worden Shopping Awards uitgereikt in de volgende hoofdcategorieën:
- Elektronica & Telecom Powered by Kieskeurig.nl
- Eten & Drinken Powered by iDEAL
- Huis & Tuin Powered by Kieskeurig.nl
- Mode Powered by Dexport
- Persoonlijke & Financiële diensten Powered by Livewords
- Persoonlijke verzorging Powered by PayPal
- Platformen
- Speelgoed & Cadeaus
- Reizen Powered by ippies.nl
- Sport en vrije tijd
- Opticiens & Audiciens
- Bouwmarkten
- Warenhuizen
5. Het daadwerkelijke aantal award categorieën is afhankelijk van de aanmeldingen.
6. In een categorie wordt een award uitgereikt als zich tenminste 3 kandidaten hebben aangemeld.
7. Op basis van verzoeken van betrokkenen, of van brancheorganisaties kunnen bij voldoende aanmeldingen in overleg award categorieën worden toegevoegd.
8. Als er onvoldoende aanmeldingen in een categorie zijn, ontvangen de ingeschreven partijen indien de organisatie van mening is dat zij voldoen aan de voorwaarden van een andere categorie, een voorstel tot opname in een andere categorie.
9. Indien opname en deelname in een andere categorie onmogelijk blijkt, ontvangt de onderneming zijn inschrijfgeld terug.
10. Alle ondernemingen dienen bij inschrijving:
• hun KVK-nummer te vermelden;
• de bij het publiek bekende handelsnaam en/of URL of app waaronder zij opereren aan te geven;
• het inschrijfgeld te betalen;
11. De organisatie beslist of de inschrijving wordt gehonoreerd.
12. Ondernemingen kunnen zich tot en met 29 januari 2021 aanmelden.
13. Te laat ontvangen aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

5. JURIDISCHE CHECK
1. De deelnemer dient te voldoen aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Indien de deelnemer niet voldoet aan de wetgeving behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

6. WINNEN EN EINDSCORE
1. Welke deelnemers de Shopping Awards winnen, wordt bepaald door middel van twee soorten onderzoek, zijnde publieksstemmen en het oordeel van vakexperts middels een online vragenlijst.
2. De eindscore van de deelnemers wordt gebaseerd op de gewogen score van stemmen van de consument (50%) en uit het oordeel van vakexperts die een online vragenlijst invullen (50%)
3. De deelnemer met de hoogste eindscore in de diverse categorieën, wint de Shopping Awards 2021.
4. De vakprijs ‘Beste webwinkel van Nederland’ wordt bepaald door de vakexperts


8. COMMUNICATIE DEELNEMERS
1. Bij het versturen van e-mail communicatie dienen deelnemers zich te houden aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. De stichting behoudt zich het recht voor beoordelingen uit te sluiten indien het vermoeden bestaat dat deze op onreglementaire wijze zijn of worden uitgebracht, bijvoorbeeld door gebruikmaking van scripts, robots en andere geautomatiseerde hulpmiddelen.
3. In alle communicatie van deelnemers richting klanten en relaties is het niet toegestaan verwijzingen te maken naar andere deelnemers aan de competitie.
4. In de communicatie van deelnemers richting consumenten waarin deze worden opgeroepen tot deelname aan de beoordelingsronde is het niet toegestaan om zelf prijzen aan consumenten toe te kennen of andere vormen van beloning beschikbaar te stellen voor deelname aan het onderzoek.
5. Het niet-voldoen of afwijken van de regels uit dit artikel leidt onherroepelijk tot uitsluiting van de competitie. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

9. GEBRUIK PROMOTIEMATERIAAL
1. Deelnemers mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie naar consumenten alleen gebruiken in de hierna genoemde periode:
• Deelnemer Shopping Awards: vanaf de dag dat het promotiemateriaal, na inschrijving, door de organisatie ter beschikking wordt gesteld tot en met de dag waarop de winnaars van de Shopping Awards worden bekendgemaakt.
• Winnaar Shopping Awards: vanaf de dag waarop de prijswinnaars van de Shopping Awards worden bekendgemaakt tot daags voor bekendmaking van de winnaars van de Shopping Awards van het daaropvolgende kalenderjaar.
2. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van €50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.
3. Deelnemers zijn verplicht de huisstijl zoals aangeleverd in het mediapack van de Shopping Awards te gebruiken; eigen producties dienen te allen tijde voor goedkeuring voorgelegd te worden aan de organisatie.
4. Onjuist gebruik van beeldmateriaal en tekst zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.

10. BEKENDMAKING GENOMINEERDEN EN WINNAARS
1. In maart 2021 worden de genomineerden voor de Shopping Awards bekend gemaakt. Tijdens de uitreiking op 25 maart 2021 worden de winnaars van de Shopping Awards bekend gemaakt.

11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Over de uitslag van de Shopping Awards kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Het bestuur van de Stichting Shopping Awards wijst een Comité Shopping Awards aan.
3. Het door het bestuur van de Stichting Shopping Awards benoemde Comité Shopping Awards is bevoegd om, met inachtneming van dit reglement, alle beslissingen aangaande deze Awards te nemen en te besluiten op bezwaren, klachten en overige verzoeken van deelnemers aan deze Awards die voortvloeien uit dit reglement.
4. Het Comité Shopping Awards bestaat uit één lid van het bestuur van de organisatie, één medewerker van de organisator en uit de voorzitter van de vakjury van de Shopping Awards.
5. Bezwaren op grond van dit deelnamereglement tegen andere deelnemers aan de Shopping Awards kunnen tot uiterlijk 7 dagen na bekendmaking van de deelnemerslijst schriftelijk worden gericht aan de het Comité Shopping Awards.
6. Het Comité Shopping Awards zal de bezwaarmaker zo spoedig mogelijk berichten omtrent de door haar naar aanleiding van het bezwaar genomen stappen.
7. Indien een bezwaar naar het oordeel van de organisatie voldoende gegrond is, zal de organisatie passende maatregelen nemen.
8. Behoudens schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, is de organisatie, noch de organisator, noch haar personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen, op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele materiële of immateriële schade die de deelnemer of inschrijver aan Shopping Awards mocht lijden als gevolg van deelname daaraan of uitsluiting van deelname daaraan.
9. De organisatie, en de organisator, zijn niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van de organisatie is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-.
10. In alle kwesties die niet zijn voorzien of geregeld in dit reglement beslist het Comité Shopping Awards.
11. Over beslissingen van het Comité Shopping Awards kan niet geworden gecorrespondeerd.
SHOPPING AWARDS VAKPRIJZEN (Duurzaamheid, Marketplace seller en Logistiek award)
1. DOEL EN ORGANISATIE
1. Stichting Shopping Awards, Postbus 276, 3440 AG Woerden (hierna: de organisatie), organiseert de Shopping Awards.
2. BBP Media, Beneluxlaan 2C, 3446 GR Woerden (hierna: de organisator), is namens de organisatie belast met het organiseren van de Shopping Awards.
3. De Shopping Awards worden uitgereikt aan digital commercebedrijven die volgens het publiek, dan wel vakgenoten, als beste worden beoordeeld in hun vakgebied, dan wel categorie. Met de uitreiking van de Shopping Awards beoogt de Stichting Shopping Awards een positieve bijdrage te leveren aan digital commerce in Nederland.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Degene die deelneemt aan de Shopping Awards Vakprijzen is gebonden aan de bepalingen van dit deelnamereglement.
2. Het staat de organisatie vrij het deelnamereglement aan te passen.
3. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.shoppingawards.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de organisatie.

3. TOELATINGSEISEN
1. Deelname aan de Shopping Awards Vakprijzen staat open voor (entiteiten van) Nederlandse rechtspersonen, waarvan de inzending voldoet aan de inschrijfcriteria en de toelatingseisen.
2. De toelatingseisen zijn:
• De (entiteit van de) rechtspersoon is een onderneming waarvan minimaal één van de verkoopkanalen online verkoop is (online verkoop, of online verkoop in store, of via app).
• De onderneming bestaat als afzonderlijke, financieel zelfstandige, juridische entiteit.
• De onderneming neemt deel aan de Shopping Awards onder één ingeschreven bedrijfs- of handelsnaam en/of onder één URL of app.
• De onderneming verkoopt producten of diensten aan consumenten (B2C) op de Nederlandse markt.
3. In geval van verkoop of dienstverlening door een internationaal opererende onderneming is enkel de op de Nederlandse markt gerealiseerde omzet bepalend.
4. Een intermediaire onderneming die producten of diensten van derden verkoopt of daarbij bemiddeld, wordt beoordeeld op de door hen gerealiseerde of bemiddelde totale omzet. Het deel van de omzet dat hierbij dient te worden afgedragen aan de derde partij(en)is niet van belang.

4. INSCHRIJFCRITERIA
1. Ondernemingen kunnen zich voor de Shopping Awards Vakprijzen inschrijven voor meerdere categorieën.
2. De Shopping Awards Vakprijzen worden binnen 6 thema's:
• Beste Starter Award
• Duurzaamheid Award Powered by PAY.
• Ecommerce50
• B2B Award Powered by Intershop
• Logistiek Award Powered by DHL
• Marketplace Seller award Powered by bol.com
3. Voor iedere categorie waar een deelnemer zich voor aanmeld dienen zij een motivatie voorzien van een inhoudelijke en cijfermatig onderbouwing in te sturen. Als deze van onvoldoende kwaliteit is zal de organisatie vragen om een aanvulling daarop. De organisatie behoudt zich het recht voor te inschrijvingen te weigeren indien de betreffende onderneming daar in naar haar inzicht in onvoldoende mate aan voldoet.
4. Alle ondernemingen dienen bij inschrijving:
• hun KVK-nummer te vermelden;
• de bij het publiek bekende handelsnaam en/of URL of app waaronder zij opereren aan te geven;
• het inschrijfgeld te betalen.
5. De organisatie beslist of de inschrijving wordt gehonoreerd.
6. Ondernemingen kunnen zich tot en met 29 januari 2021 aanmelden.
7. Te laat ontvangen aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
8. Indien de deelnemer geen motivatie indient (of te laat) behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

5. JURIDISCHE CHECK
1. De deelnemer dient te voldoen aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Indien de deelnemer niet voldoet aan de wetgeving behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

6. WINNEN
1. Welke deelnemers de Shopping Awards Awards winnen, wordt bepaald door een vakjury bestaande uit vakgenoten aan de hand van ingezonden schriftelijke motivatie (maximaal 1.000 woorden) en aangeleverde inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing.
2. Gedurende het juryproces, zoals aangegeven op de webpagina van de Shopping Awards Vakprijzen, worden kandidaten steeds intensiever onder de loep genomen.
3. De laatste ronde bestaat uit een jurysessie waarbij de overgebleven genomineerden een directe dialoog met de jury aangaan en hun ingestuurde motivatie toelichten en vragen beantwoorden.
4. Op basis van deze input en haar eigen expertise zal de jury haar keuze voor een winnaar bepalen.

7. COMMUNICATIE DEELNEMERS
1. Bij het versturen van e-mail communicatie dienen deelnemers zich te houden aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. In alle communicatie van deelnemers richting klanten en relaties is het niet toegestaan verwijzingen te maken naar andere deelnemers aan de competitie.
3. Het niet-voldoen of afwijken van de regels uit dit artikel leidt onherroepelijk tot uitsluiting van de competitie. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

8. GEBRUIK PROMOTIEMATERIAAL
1. Deelnemers mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie naar consumenten alleen gebruiken in de hierna genoemde periode:
• Deelnemer Shopping Awards Vakprijzen: vanaf de dag dat het promotiemateriaal, na inschrijving, door de organisatie ter beschikking wordt gesteld tot en met de dag waarop de winnaars van de Shopping Awards Vakprijzen worden bekendgemaakt.
• Winnaar Shopping Awards Vakprijzen: vanaf de dag waarop de prijswinnaars van de Shopping Awards Vakprijzen worden bekendgemaakt tot daags voor bekendmaking van de winnaars van de Shopping Awards Vakprijzen van het daaropvolgende kalenderjaar.
2. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van €50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.
3. Deelnemers zijn verplicht de huisstijl zoals aangeleverd in het mediapack van de Shopping Awards te gebruiken; eigen producties dienen te allen tijde voor goedkeuring voorgelegd te worden aan de organisatie.
4. Onjuist gebruik van beeldmateriaal en tekst zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.

9. BEKENDMAKING GENOMINEERDEN EN WINNAARS
1. In maart 2021 worden de genomineerden voor de Shopping Awards Vakprijzen bekend gemaakt. Tijdens de uitreiking op 25 maart 2021 worden de winnaars van de Shopping Awards Vakprijzen bekend gemaakt.

10. AANSPRAKELIJKHEID
1. Over de uitslag van de Shopping Awards Vakprijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Het bestuur van de Stichting Shopping Awards wijst een Comité Shopping Awards aan.
3. Het door het bestuur van de Stichting Shopping Awards benoemde Comité Shopping Awards is bevoegd om, met inachtneming van dit reglement, alle beslissingen aangaande deze Awards te nemen en te besluiten op bezwaren, klachten en overige verzoeken van deelnemers aan deze Awards die voortvloeien uit dit reglement.
4. Het Comité Shopping Awards bestaat uit één lid van het bestuur van de organisatie, één medewerkers van de organisator en uit de voorzitter van de vakjury van de Shopping Awards.
5. Het Comité Shopping Awards bestaat uit één lid van het bestuur van de organisatie, één lid van het bestuur van de organisator en uit de voorzitter van de vakjury van de Shopping Awards.
6. Bezwaren op grond van dit deelnamereglement tegen andere deelnemers aan de Shopping Exellence Awards kunnen tot uiterlijk 7 dagen na bekendmaking van de deelnemerslijst schriftelijk worden gericht aan de het Comité Shopping Awards.
7. Het Comité Shopping Awards zal de bezwaarmaker zo spoedig mogelijk berichten omtrent de door haar naar aanleiding van het bezwaar genomen stappen.
8. Indien een bezwaar naar het oordeel van de organisatie voldoende gegrond is, zal de organisatie passende maatregelen nemen.
9. Behoudens schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, is de organisatie, noch de organisator, noch haar personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen, op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele materiële of immateriële schade die de deelnemer of inschrijver aan Shopping Awards Vakprijzen mocht lijden als gevolg van deelname daaraan of uitsluiting van deelname daaraan.
10. De organisatie, en de organisator, zijn niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van de organisatie is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-.
11. In alle kwesties die niet zijn voorzien of geregeld in dit reglement beslist het Comité Shopping Awards.
12. Over beslissingen van het Comité Shopping Awards kan niet geworden gecorrespondeerd.
B2B AWARD Powered by Intershop
1. DOEL EN ORGANISATIE
1. Stichting Shopping Awards, Postbus 276, 3440 AG Woerden (hierna: de organisatie), organiseert de Shopping Awards.
2. BBP Media, Beneluxlaan 2C, 3446 GR Woerden (hierna: de organisator), is namens de organisatie belast met het organiseren van de Shopping Awards.
3. De Shopping Awards worden uitgereikt aan digital commercebedrijven die volgens het publiek, dan wel vakgenoten, als beste worden beoordeeld in hun vakgebied, dan wel categorie. Met de uitreiking van de Shopping Awards beoogt de Stichting Shopping Awards een positieve bijdrage te leveren aan digital commerce in Nederland.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Degene die deelneemt aan de B2B Award is gebonden aan de bepalingen van dit deelnamereglement.
2. Het staat de organisatie vrij het deelnamereglement aan te passen.
3. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.shoppingawards.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de organisatie.

3. TOELATINGSEISEN
1. Deelname aan de B2B Award staat open voor Nederlandse rechtspersonen, waarvan de inzending voldoet aan de inschrijfcriteria en de toelatingseisen.
2. De toelatingseisen zijn:
- De rechtspersoon is een onderneming waarvan minimaal één van de verkoopkanalen online is.
- De onderneming bestaat als afzonderlijke, financieel zelfstandige, juridische entiteit.
- De onderneming neemt deel aan de Shopping Awards onder één ingeschreven bedrijfs- of handelsnaam en/of onder één URL of app.
- De onderneming verkoopt producten of diensten vanuit Nederland aan bedrijven (B2B) op de (inter-)nationale markt.
- De onderneming heeft in 2020 een online omzet van minimaal € 4.000.000,- behaald, waarvan tenminste 70% voortkomt uit B2B verkopen.
3. Een intermediaire onderneming die producten of diensten van derden verkoopt of daarbij bemiddeld, wordt beoordeeld op de door hen gerealiseerde of bemiddelde totale omzet. Het deel van de omzet dat hierbij dient te worden afgedragen aan de derde partij(en)is niet van belang.

4. INSCHRIJFCRITERIA
1. Ondernemingen dienen een motivatie (van maximaal 1.000 woorden en eventueel aangevuld met een sound- of videobite) , voorzien van een inhoudelijke en cijfermatig onderbouwing, in te sturen. Als deze van onvoldoende kwaliteit is zal de organisatie vragen om een aanvulling daarop. De organisatie behoudt zich het recht voor te inschrijvingen te weigeren indien de betreffende onderneming daar in naar haar inzicht in onvoldoende mate aan voldoet.
2. Alle ondernemingen dienen bij inschrijving:
- hun KVK-nummer te vermelden;
- de bij het publiek bekende handelsnaam en/of URL of app waaronder zij opereren aan te geven;
- het inschrijfgeld te betalen.
3. De organisatie beslist of de inschrijving wordt gehonoreerd.
4. Ondernemingen kunnen zich tot en met 29 januari 2021 aanmelden.
5. Te laat ontvangen aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
6. Indien de deelnemer geen motivatie indient (of te laat) behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

5. JURIDISCHE CHECK
1. De deelnemer dient te voldoen aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Indien de deelnemer niet voldoet aan de wetgeving behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

6. WINNEN
1. Welke deelnemers de B2B Award wint, wordt bepaald door een vakjury bestaande uit vakgenoten aan de hand van ingezonden schriftelijke motivatie (maximaal 1.000 woorden) en aangeleverde inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing.
2. Gedurende het juryproces, zoals aangegeven op de webpagina van de Shopping Awards, worden kandidaten steeds intensiever onder de loep genomen.
3. De laatste ronde bestaat uit een jurysessie waarbij de overgebleven genomineerden een directe dialoog met de jury aangaan en hun ingestuurde motivatie toelichten en vragen beantwoorden.
4. Op basis van deze jury bijeenkomsten en haar eigen expertise zal de jury haar keuze voor een winnaar bepalen.

7. COMMUNICATIE DEELNEMERS
1. Bij het versturen van e-mail communicatie dienen deelnemers zich te houden aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. In alle communicatie van deelnemers richting klanten en relaties is het niet toegestaan verwijzingen te maken naar andere deelnemers aan de competitie.
3. Het niet-voldoen of afwijken van de regels uit dit artikel leidt onherroepelijk tot uitsluiting van de competitie. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

8. GEBRUIK PROMOTIEMATERIAAL
1. Deelnemers mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie naar de markt alleen gebruiken in de hierna genoemde periode:
- Deelnemer B2B Award: vanaf de dag dat het promotiemateriaal, na inschrijving, door de organisatie ter beschikking wordt gesteld tot en met de dag waarop de winnaars van de Shopping Awards worden bekendgemaakt.
- Winnaar B2B Award: vanaf de dag waarop de prijswinnaar wordt bekendgemaakt tot daags voor bekendmaking van de winnaars van de Shopping Awards van het daaropvolgende kalenderjaar.
2. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van €50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.
3. Deelnemers zijn verplicht de huisstijl zoals aangeleverd in het mediapack van de Shopping Awards te gebruiken; eigen producties dienen te allen tijde voor goedkeuring voorgelegd te worden aan de organisatie.
4. Onjuist gebruik van beeldmateriaal en tekst zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.

9. BEKENDMAKING GENOMINEERDEN EN WINNAAR
1. Maart 2021 worden de genomineerden voor de B2B Award bekend gemaakt. Tijdens de uitreiking op 25 maart 2021 wordt de winnaar van de B2B Award bekend gemaakt.

10. AANSPRAKELIJKHEID
1. Over de uitslag van de Shopping Awards kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Het bestuur van de Stichting Shopping Awards wijst een Comité Shopping Awards aan.
3. Het door het bestuur van de Stichting Shopping Awards benoemde Comité Shopping Awards is bevoegd om, met inachtneming van dit reglement, alle beslissingen aangaande deze Awards te nemen en te besluiten op bezwaren, klachten en overige verzoeken van deelnemers aan deze Awards die voortvloeien uit dit reglement.
4. Het Comité Shopping Awards bestaat uit één lid van het bestuur van de organisatie, één medewerkers van de organisator en uit de voorzitter van de vakjury van de Shopping Awards.
5. Bezwaren op grond van dit deelnamereglement tegen andere deelnemers aan de B2B Award kunnen tot uiterlijk 7 dagen na bekendmaking van de deelnemerslijst schriftelijk worden gericht aan de het Comité Shopping Awards.
6. Het Comité Shopping Awards zal de bezwaarmaker zo spoedig mogelijk berichten omtrent de door haar naar aanleiding van het bezwaar genomen stappen.
7. Indien een bezwaar naar het oordeel van de organisatie voldoende gegrond is, zal de organisatie passende maatregelen nemen.
8. Behoudens schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, is de organisatie, noch de organisator, noch haar personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen, op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele materiële of immateriële schade die de deelnemer of inschrijver aan Shopping Awards mocht lijden als gevolg van deelname daaraan of uitsluiting van deelname daaraan.
9. De organisatie, en de organisator, zijn niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van de organisatie is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-.
10. In alle kwesties die niet zijn voorzien of geregeld in dit reglement beslist het Comité Shopping Awards.
11. Over beslissingen van het Comité Shopping Awards kan niet geworden gecorrespondeerd.

BESTE STARTER AWARD
1. DOEL EN ORGANISATIE
1. Stichting Shopping Awards, Postbus 276, 3440 AG Woerden (hierna: de organisatie), organiseert de Shopping Awards.
2. BBP Media, Beneluxlaan 2C, 3446 GR Woerden (hierna: de organisator), is namens de organisatie belast met het organiseren van de Shopping Awards.
3. De Shopping Awards worden uitgereikt aan digital commerce bedrijven die volgens het publiek, dan wel vakgenoten, als beste worden beoordeeld in hun vakgebied, dan wel categorie. Met de uitreiking van de Shopping Awards beoogt de Stichting Shopping Awards een positieve bijdrage te leveren aan digital commerce in Nederland.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Degene die deelneemt aan de Beste Starter Award is gebonden aan de bepalingen van dit deelnamereglement.
2. Het staat de organisatie vrij het deelnamereglement aan te passen.
3. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.shoppingawards.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de organisatie.

3. TOELATINGSEISEN
1. Deelname aan de Beste Starter Award staat open voor natuurlijke personen of Nederlandse rechtspersonen, waarvan de inzending voldoet aan de inschrijfcriteria en de toelatingseisen.
2. De toelatingseisen zijn:
• De natuurlijke persoon of rechtspersoon is een onderneming waarvan minimaal één van de verkoopkanalen online verkoop is (online verkoop, of online verkoop in store, of via een app).
• De natuurlijke persoon of rechtspersoon is een onderneming die minder dan 2 jaar opereert op de Nederlandse, of op een buitenlandse markt.
• De onderneming bestaat als afzonderlijke, financieel zelfstandige, juridische entiteit.
• De onderneming neemt deel aan de Shopping Awards onder één ingeschreven bedrijfs- of handelsnaam en/of onder één URL of app.
• De onderneming verkoopt producten of diensten aan consumenten (B2C) en/of bedrijven (B2B).
3. In geval van verkoop of dienstverlening door een internationaal opererende onderneming is enkel de op de Nederlandse markt gerealiseerde omzet bepalend.
4. Een intermediaire onderneming die producten of diensten van derden verkoopt of daarbij bemiddeld, wordt beoordeeld op de door hen gerealiseerde of bemiddelde totale omzet. Het deel van de omzet dat hierbij dient te worden afgedragen aan de derde partij(en)is niet van belang.

4. INSCHRIJFCRITERIA
1. Alle ondernemingen dienen bij inschrijving:
• hun KVK-nummer te vermelden;
• de bij het publiek bekende handelsnaam en/of URL of app waaronder zij opereren aan te geven;
• het inschrijfgeld te betalen;
• aan te geven wanneer zij actief zijn geworden op de Nederlandse markt.
2. De organisatie beslist of de inschrijving wordt gehonoreerd.
3. Ondernemingen kunnen zich tot en met 29 januari 2021 aanmelden.
4. Te laat ontvangen aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
5. Indien de deelnemer geen motivatie indient (of te laat) behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

5. JURIDISCHE CHECK
1. De deelnemer dient te voldoen aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Indien de deelnemer niet voldoet aan de wetgeving behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

6. BEOORDELING EN WINNEN
1. Welke deelnemers de Beste Starter Award winnen, wordt bepaald door een gerenommeerde vakjury bestaande uit toonaangevende vakgenoten. Aan de deelnemers wordt gevraagd een schriftelijke motivatie (maximaal 300 woorden) in te dienen, eventueel aangevuld met een sound- of videobite, waarin zij kort en krachtig formuleren waarom hun concept zodanig onderscheidend is dat zij het verdienen om de award te winnen.
2. Aan genomineerde kandidaten wordt gevraagd relevante cijfers en informatie aan te leveren en een presentatie te geven aan de jury.
3. De jury beoordeelt alle kandidaten op de volgende criteria:
• Is het concept qua idee of uitvoering onderscheidend waardoor het een kansrijke e-commerce activiteit is?
• Is er een duidelijk business model en is dat onderbouwd met een organisatorisch en financieel lange termijnplan?
• Is de opzet van de web winkel eigentijds, professioneel en onderscheidend?
• Beschikken de oprichter of en/de organisatie over de kwaliteiten en de drive om het concept succesvol te maken?
4. Op basis van deze beoordeling en haar eigen expertise zal de jury haar keuze voor een winnaar bepalen.

7. COMMUNICATIE DEELNEMERS
1. Bij het versturen van e-mail communicatie dienen deelnemers zich te houden aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. In alle communicatie van deelnemers richting klanten en relaties is het niet toegestaan verwijzingen te maken naar andere deelnemers aan de competitie.
3. Het niet-voldoen of afwijken van de regels uit dit artikel leidt onherroepelijk tot uitsluiting van de competitie. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

8. GEBRUIK PROMOTIEMATERIAAL
1. Deelnemers mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie naar consumenten alleen gebruiken in de hierna genoemde periode:
• Deelnemer Beste Starter Award: vanaf de dag dat het promotiemateriaal, na inschrijving, door de organisatie ter beschikking wordt gesteld tot en met de dag waarop de winnaar van de Beste Starter Award wordt bekendgemaakt.
• Winnaar Beste Starter Award: vanaf de dag waarop de prijswinnaar van de Beste Starter Award wordt bekendgemaakt tot daags voor bekendmaking van de winnaar van de Beste Starter Award van het daarop¬volgende kalenderjaar.
2. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van €50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.
3. Deelnemers zijn verplicht de huisstijl zoals aangeleverd in het mediapack van de Shopping Awards te gebruiken; eigen producties dienen te allen tijde voor goedkeuring voorgelegd te worden aan de organisatie.
4. Onjuist gebruik van beeldmateriaal en tekst zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.

9. GENOMINEERDEN EN WINNAARS
1. Tijdens de uitreiking in maart 2021 wordt de winnaar van de Beste Starter Award bekend gemaakt.

10. AANSPRAKELIJKHEID
1. Over de uitslag van de Beste Starter Award kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Het bestuur van de Stichting Shopping Awards wijst een Comité Shopping Awards aan.
3. Het door het bestuur van de Stichting Shopping Awards benoemde Comité Shopping Awards is bevoegd om, met inachtneming van dit reglement, alle beslissingen aangaande deze Awards te nemen en te besluiten op bezwaren, klachten en overige verzoeken van deelnemers aan deze Awards die voortvloeien uit dit reglement.
4. Het Comité Shopping Awards bestaat uit één lid van het bestuur van de organisatie, één medewerker van de organisator en uit de voorzitter van de vakjury van de Shopping Awards.
5. Bezwaren op grond van dit deelnamereglement tegen andere deelnemers aan de Beste Starter Award kunnen tot uiterlijk 7 dagen na bekendmaking van de deelnemerslijst schriftelijk worden gericht aan de het Comité Shopping Awards.
6. Het Comité Shopping Awards zal de bezwaarmaker zo spoedig mogelijk berichten omtrent de door haar naar aanleiding van het bezwaar genomen stappen.
7. Indien een bezwaar naar het oordeel van de organisatie voldoende gegrond is, zal de organisatie passende maatregelen nemen.
8. Behoudens schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, is de organisatie, noch de organisator, noch haar personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen, op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele materiële of immateriële schade die de deelnemer of inschrijver aan de Beste Starter Award mocht lijden als gevolg van deelname daaraan of uitsluiting van deelname daaraan.
9. De organisatie, en de organisator, zijn niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van de organisatie is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-.
10. In alle kwesties die niet zijn voorzien of geregeld in dit reglement beslist het Comité Shopping Awards.
11. Over beslissingen van het Comité Shopping Awards kan niet geworden gecorrespondeerd.
ECOMMERCE50 AWARD
1.DOEL EN ORGANISATIE
1. Stichting Shopping Awards, Postbus 276, 3440 AG Woerden (hierna: de organisatie), organiseert de Shopping Awards.
2. BBP Media, Beneluxlaan 2C, 3446 GR Woerden (hierna: de organisator), is namens de organisatie belast met het organiseren van de Shopping Awards.
3. De Shopping Awards worden uitgereikt aan digital commercebedrijven die volgens het publiek, dan wel vakgenoten, als beste worden beoordeeld in hun vakgebied, dan wel categorie. Met de uitreiking van de Shopping Awards beoogt de Stichting Shopping Awards een positieve bijdrage te leveren aan digital commerce in Nederland.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Degene die deelneemt aan de Ecommerce50 is gebonden aan de bepalingen van dit deelnamereglement.
2. Het staat de organisatie vrij het deelnamereglement aan te passen.
3. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.shoppingawards.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de organisatie.

3. TOELATINGSEISEN
1. Deelname aan de Ecommerce50 staat open voor Nederlandse rechtspersonen, waarvan de inzending voldoet aan de inschrijfcriteria en de toelatingseisen.
2. De toelatingseisen zijn:
• De rechtspersoon is een onderneming van Nederlandse origine of met een grote Nederlandse betrokkenheid waarvan minimaal één van de verkoopkanalen online verkoop is (online verkoop, of online verkoop in store, of via app).
• De onderneming bestaat als afzonderlijke, financieel zelfstandige, juridische entiteit.
• De onderneming bestaat ten minste drie jaar en heeft over minimaal twee voorafgaande jaren stukken gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
• De onderneming neemt deel aan de Shopping Awards onder één ingeschreven bedrijfs- of handelsnaam en/of onder één URL of app.
• De onderneming verkoopt producten of diensten aan consumenten (B2C) en/of bedrijven (B2B) op de Nederlandse markt.
• De onderneming heeft in 2019 een omzet van minimaal € 500.000 euro behaald in Nederland en/of op een buitenlandse markt.
3. Een intermediaire onderneming die producten of diensten van derden verkoopt of daarbij bemiddeld, wordt beoordeeld op de door hen gerealiseerde of bemiddelde totale omzet. Het deel van de omzet dat hierbij dient te worden afgedragen aan de derde partij(en)is niet van belang.

4. INSCHRIJFCRITERIA
1. Ondernemingen kunnen zich voor de Ecommerce50 inschrijven als deze op het moment van inschrijven meer dan drie jaar actief zijn op de Nederlandse markt.
2. Alle ondernemingen dienen bij inschrijving:
• hun KVK-nummer te vermelden;
• de bij het publiek bekende handelsnaam en/of URL of app waaronder zij opereren aan te geven;
• het inschrijfgeld te betalen.
• aan te geven vanaf wanneer de onderneming actief is op de Nederlandse markt.
4. De organisatie beslist of de inschrijving wordt gehonoreerd.
5. Ondernemingen kunnen zich tot en met 29 januari 2021 aanmelden.
6. Te laat ontvangen aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
7. Indien de deelnemer geen motivatie indient (of te laat) behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

5. JURIDISCHE CHECK
1. De deelnemer dient te voldoen aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Indien de deelnemer niet voldoet aan de wetgeving behoudt de Stichting Shopping Awards het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

6. WINNEN
1. Welke onderneming de Ecommerce50 wint en zich het snelst groeiende e-commerce bedrijf van Nederland mag noemen, wordt door de organisatie bepaald aan de hand van onderzoek door EY (Ernst & Young) accountants naar de door de deelnemers behaalde omzetgroei.
2. Daarbij is in belangrijke mate bepalend de omzetgroei in 2020 ten opzichte van 2019.
3. Daarnaast wordt gekeken naar de groei tussen 2019 en 2020 en de begrote potentie voor 2021.
4. Hieruit komt een top tien naar voren. Bij deze top tien bedrijven wordt door EY accountants aanvullend gekeken naar het business model, de vermogenspositie en financiering om zo goed als mogelijk te kunnen vaststellen of het om duurzame groei lijkt te gaan.
5. Dit leidt uiteindelijk tot het terugbrengen van de tien potentiële winnaars tot een top drie, waaruit EY accountants dan de uiteindelijke winnaar van de Ecommerce50 zal aanwijzen.

7. COMMUNICATIE DEELNEMERS
1. Bij het versturen van e-mail communicatie dienen deelnemers zich te houden aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving.
2. In alle communicatie van deelnemers richting klanten en relaties is het niet toegestaan verwijzingen te maken naar andere deelnemers aan de competitie.
3. Het niet-voldoen of afwijken van de regels uit dit artikel leidt onherroepelijk tot uitsluiting van de competitie. Een dergelijke uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

8. GEBRUIK PROMOTIEMATERIAAL
1. Deelnemers mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie naar consumenten alleen gebruiken in de hierna genoemde periode:
• Deelnemer Ecommerce50: vanaf de dag dat het promotiemateriaal, na inschrijving, door de organisatie ter beschikking wordt gesteld tot en met de dag waarop de winnaar van de Ecommerce50 wordt bekendgemaakt.
• Winnaar Ecommerce50: vanaf de dag waarop de prijswinnaar van de Ecommerce50 wordt bekendgemaakt tot daags voor bekendmaking van de winnaar van de Ecommerce50 van het daaropvolgende kalenderjaar.
2. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van €50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.
3. Deelnemers zijn verplicht de huisstijl zoals aangeleverd in het mediapack van de Shopping Awards te gebruiken; eigen producties dienen te allen tijde voor goedkeuring voorgelegd te worden aan de organisatie.
4. Onjuist gebruik van beeldmateriaal en tekst zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.

9. BEKENDMAKING GENOMINEERDEN EN WINNAARS
1. In maart 2021 worden de genomineerden voor de Ecommerce50 bekend gemaakt. Tijdens de uitreiking op 25 maart 2021 wordt de winnaar van de Ecommerce50 bekend gemaakt.

10. AANSPRAKELIJKHEID
1. Over de uitslag van de Ecommerce50 kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Het bestuur van de Stichting Shopping Awards wijst een Comité Shopping Awards aan.
3. Het door het bestuur van de Stichting Shopping Awards benoemde Comité Shopping Awards is bevoegd om, met inachtneming van dit reglement, alle beslissingen aangaande deze Awards te nemen en te besluiten op bezwaren, klachten en overige verzoeken van deelnemers aan deze Awards die voortvloeien uit dit reglement.
4. Het Comité Shopping Awards bestaat uit één lid van het bestuur van de organisatie, één medewerker van de organisator en uit de voorzitter van de vakjury van de Shopping Awards.
5. Bezwaren op grond van dit deelnamereglement tegen andere deelnemers aan de Ecommerce50 kunnen tot uiterlijk 7 dagen na bekendmaking van de deelnemerslijst schriftelijk worden gericht aan de/het Comité Shopping Awards.
6. Het Comité Shopping Awards zal de bezwaarmaker zo spoedig mogelijk berichten omtrent de door haar naar aanleiding van het bezwaar genomen stappen.
7. Indien een bezwaar naar het oordeel van de organisatie voldoende gegrond is, zal de organisatie passende maatregelen nemen.
8. Behoudens schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, is de organisatie, noch de organisator, noch haar personeel of door haar ingeschakelde hulppersonen, op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele materiële of immateriële schade die de deelnemer of ingeschrevene aan Ecommerce50 mocht lijden als gevolg van deelname daaraan of uitsluiting van deelname daaraan.
9. De organisatie, en de organisator, zijn niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van de organisatie is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-.
10. In alle kwesties die niet zijn voorzien of geregeld in dit reglement beslist het Comité Shopping Awards.
11. Over beslissingen van het Comité Shopping Awards kan niet geworden gecorrespondeerd.
Inschrijven